شرکت بازرگانی سرو خراسان

تلفن: 
         
 1- 3436600 - 0511
               3417624
               3413328

دورنگار:
               3430021 - 0511
               3145471
              
مشهد، نبش کوشش 27 (گاراژدارها)، پلاک 8-2
کد پستی: 9164786816
 
SARVE KHORASAN TRADING HOUSE

Tel:
          +98  511  3436600 - 1
                            3417624
                            3413328

FAX:
          +98  511  3430021
                            3415471

P. Code: 9164786816

Address:
                No. 2-8 Corner of 27th Alley,
                Kooshesh Ave., Airport Blvd.,
                Mashhad - IRAN
مدیر عامل
tohid1@twef.info

مدیر عامل فروش
sales@sarvetrading.com
 نمونه آزمایشی نسخه بتا از سبک تازه سایت سرو خراسان
 This is the test of BETA version of SARVE KHORASAN new style website.
پیوند به: لوازم  Mercedes Benz و VOLVO

Website Copyright © 2003-2009, All Rights Reserved. Sarve Khorasan Trading House